Általános Szerződési Feltételek

   Általános Szerződési Feltételek

   I. A Szerződő Felek

   I.1. Az Üzemeltető
   Név: Simon Teodóra E.V.
   Székhely: 8314 Vonyarcvashegy, Madách Imre utca 7. szám
   Nyilvántartási szám: 36679888
   Adószám: 66615811-1-40
   Kapcsolattartó: Simon Teodóra
   E-mail: hello@tedoraphotography.com
   Web: www.teodoraphtography.com

   I.2. Az Ügyfelek
   Ügyfélnek minősül, aki a www.teodoraphtography.com weboldal (a továbbiakban: Weboldal)
   bármely szolgáltatását igénybe veszi, vagy a Weboldalon megjelenített termékek, vagy szolgáltatások
   valamelyikét megvásárolja.
   A Weboldal szolgáltatásait azok az Ügyfelek vehetik igénybe, akik elfogadják jelen Általános
   Szerződési Feltételeinket. Kérjük, amennyiben aktív felhasználója kíván lenni a Weboldalnak,
   figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye
   igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti
   magára nézve.
   Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában Ügyfél az a természetes személy, aki a Weboldal
   valamely szolgáltatását – saját nevében, vagy valamely szervezet képviseletében – igénybe veszi. Az
   Ügyfél a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a Weboldal
   szolgáltatásainak igénybevétele tekintetében cselekvőképessége fennáll.
   A Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele ráutaló magatartással történik. Az igénybe vett
   szolgáltatások vonatkozásában megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus
   formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetőek vissza, magatartási kódexre nem
   utalnak. A Weboldal működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott
   elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!
   II. Általános tudnivalók.
   II.1. Az ÁSZF célja, módosítása, hatálya
   Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a www.teodoraphotography.com Weboldalra terjed ki. A
   Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a
   Weboldal szolgáltatásaival, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Üzemeltető, és az
   Ügyfél jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Weboldal szolgáltatásaival összefüggő lényeges
   körülményeket.
   Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Ügyfél között
   létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A Weboldal valamely szolgáltatását igénybe
   vevő Ügyfél ráutaló magatartásával elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Általános

   2

   Szerződési Feltételeket. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően az Üzemeltető tevékenységére
   vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a 2013.évi V.
   törvényben, a Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.), valamint a Szerzői jogról szóló 1999.
   évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szjt.) foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is
   irányadóak.
   Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben
   bármikor módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a
   közzétételkor lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Weboldal
   szolgáltatásait biztosítja, vagy az Általános Szerződési Feltételeket módosítja. Jelen Általános
   Szerződési Feltételek közzétételének, és egyben hatályba lépésének napja: 2022. január 05. napja.

   II.2. A szerződés tárgya:
   A szerződés tárgya a Weboldalon található valamennyi szolgáltatás, amelyet az Ügyfelek, díj
   megfizetése ellenében igénybe vesznek, vagy megvásárolnak. A szerződés nyelve a magyar. A
   megrendelés rögzítésével az Ügyfél kijelenti, hogy a szolgáltatás paramétereit elfogadja és igényeinek
   mindenben eleget tevőnek ismeri el. Az Üzemeltető biztosítja az Ügyfelek számára a Weboldal
   szolgáltatásainak igénybevételére, valamint az ott található tudásanyagok, workshopok, és ehhez
   kapcsolódó szolgáltatások megvásárlására szolgáló online felületet.

   II.3. Termékkínálat meghatározása:
   Az Üzemeltető a Weboldalon tesz közzé az esküvői fotózás témakörében tudásanyagokat, személyes
   megjelenést feltételező workshopokat, és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat.

   II.3.1. A Weboldalon az alábbi termékek, és szolgáltatások érhetőek el:

   – Fine art wedding workshop

   II.4. Személyes adatok:
   Az Ügyfelek személyes adatainak felhasználása az információs önrendelkezési jogról és az
   információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) hatályos
   szabályozásának értelmében történik. Az Üzemeltető az ügyfelek adatait a szerződés teljesítése, és a
   szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
   A Weboldal egyes funkcióinak használata során az Ügyfeleknek néhány személyes adatát meg kell
   adnia az Üzemeltető részére. A bekért adatokat az Üzemeltető rögzíti, tárolja, feldolgozza és használja.
   A bekért adatok a Weboldal megfelelő használatához, a kapcsolattartáshoz, a megrendelés
   teljesítéséhez, a lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükségesek.
   Az Üzemeltető az Ügyfelek adatait kiemelt biztonsággal kezeli, használatuk során az Infotv. -nek
   megfelelően jár el, és az adatokat csak a Weboldal által nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében
   szükséges ideig tartja nyilván. Az Üzemeltető által alkalmazott adatkezelési elvek, és részletes
   szabályok Üzemeltető által közzétett Adatkezelési tájékoztatóban találhatóak a
   www.teodoraphotography.com/adatkezelesi-szabalyzat címen.

   3

   III. A megrendelés folyamata
   A www.teodoraphotography.com Weboldalon az Ügyfél az alábbi szolgáltatást rendelheti meg;
   – Fine art wedding workshop
   Workshop megrendelése: A jelentkezés írásban történik a Weboldalon keresztül, a workshopot
   bemutató oldalon található „Jelentkezés” űrlap kitöltésével, és az adatok (név, e-mail cím)
   megadásával. A jelentkezés feltétele a jelentkezési lap elküldése, és a részvételi díj befizetése.

   IV. A megrendelt szolgáltatás fizetésének módja, és a megrendelések feldolgozása
   A szolgáltatások díjai a Weboldalon kerülnek meghatározásra az adott tudásanyag/szolgáltatás
   tematikájával és egyéb feltételeivel együtt. A részvételi díj összegét a számlázási adatok elküldését
   követően kiállított díjbekérő alapján kell megfizetni az alábbi módon.

   VI.1. Lehetséges fizetési módok:
   – Átutalás az Üzemeltető OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11773494-22109729 számú vállalkozói
   folyószámlájára.
   A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz. A számlát a fizetéssel egyidejűleg juttatjuk el az
   erre a célra megadott e-mail címre.
   IV.2. A megrendelések feldolgozása
   A megrendelések, és jelentkezések feldolgozása folyamatosan történik, a fizetéstől számított lehető
   legrövidebb időn belül, amely a legtöbb esetben a fizetést követő egy (1) munkanapot jelent, mely
   időtartam – különösen valamely technikai, vagy egyéb fennakadás esetén – hosszabb is lehet.

   IV.3. Díjjóváírási/Fizetési visszaigazolás és Regisztráció
   A felek között a Szolgáltatás megvásárlására és a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a díj
   jóváírását tartalmazó, e-mail kiküldésének napján jön létre. A sikeres fizetést követően a díjjóváírást
   visszaigazoló e-mail egyben a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mailként érkezik meg az
   Ügyfélhez, melyben az elektronikus számla is megtalálható.

   V. Vételár/Szolgáltatási díj
   A vételár mindig a kiválasztott Szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely Alanyi Adó Mentes
   összeg és egyben a bruttó vételár.
   A Weboldalról megrendelhető Szolgáltatások árai változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja
   azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a
   módosítás időpontjában már megrendelt Szolgáltatásra nem vonatkozik.

   4

   VI. A szolgáltatás teljesítésének megtagadása/visszautasítása/lemondás
   Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy megrendeléseket visszautasítson pl.
   versenyérdek-ellentét miatt.
   Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtását – annak megkezdése előtt –
   megtagadja. Ilyen esetben az esetlegesen időközben már kifizetett ellenszolgáltatást haladéktalanul, de
   legkésőbb a Szolgáltatás nyújtás megtagadásáról szóló értesítés megküldését követő munkanapon
   megtéríti, és az Ügyfélnek átutaláshoz használt bankszámlájára visszautalja az összeget.
   Amennyiben az Üzemeltető a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
   megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről az Ügyfelet azonnal, de legkésőbb 3
   munkanapon belül tájékoztatni, valamint a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de
   legkésőbb az értesítést követő 3 napon belül visszatéríteni.
   Lemondás: A workshop időpontja előtt legalább 2 hónappal történt lemondás esetén a workshop
   részvételi díját visszautaljuk, azzal, hogy 50.000, -Ft összegű adminisztrációs díj felszámolásra kerül.
   Ha a program előtt 2 hónapnál kevesebb idő van hátra, az ebben az időben történt lemondás esetén a
   workshop díjának 50 %-a kerül visszautalásra azzal, hogy 1 hónapon belül történt lemondás esetén a
   workshop teljes díját felszámítjuk.

   VII. Felelősség:
   Az Üzemeltető a tudásanyagokat, workshopokat elsősorban a szolgáltatás adatlapján meghatározott
   célcsoport számára fejleszti. A Szolgáltatások tartalmai az Üzemeltető előzetes, nem reprezentatív
   felmérése alapján kerülnek kifejlesztésre. A szolgáltatások ezen felmérés alapján megállapított
   általános ismeretszint figyelembevételével, az esküvői fotózás témakörében kevesebb tapasztalattal
   rendelkező Ügyfeleknek nyújtanak segítséget.
   A tudásanyagok, workshopok nem adnak semmilyen iskolai végzettséget. Az Üzemeltető nem vállal
   felelősséget arra nézve, hogy az általa kínált tudásanyagok/szolgáltatások megvalósítása az Ügyfél
   részéről sikeresen megtörténik.
   Az Üzemeltetőt az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra
   visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.
   Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy
   egyáltalán ne szolgálja ki azokat az Ügyfeleket, akik rendszeresen nem tartják be jelen Általános
   Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, vagy más módon kárt okoznak az Üzemeltetőnek.
   Az Üzemeltető nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök
   esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai
   meghibásodásokból eredő károkért.
   A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele feltételezi az ügyfelek részéről az Internet lehetőségeinek
   és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve ügyfél tudomásul veszi, hogy a
   böngészéssel és vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg
   magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok
   védelméről.
   A Weboldalon küldött rendeléssel minden ügyfél kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette
   és elfogadja, valamint cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó ok vele szemben nem áll fent.
   Weboldalunkon csak a felsorolt fizetési módok közül lehet választani. Az ettől eltérő megrendelés
   ellenértékének kifizetéséért Weboldalunk nem vállal felelősséget.

   5

   VIII. A vásárlástól való elállás joga
   VIII.1. Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján
   Tájékoztató az ügyfeleket, mint fogyasztókat megillető elállási jogról
   Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy
   üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az
   indokolás nélküli elállási joggal!
   A 45/2014. (II. 26.) Korm. 20. § (1)-(2) bekezdései alapján: (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a
   távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn
   belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között
   kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti
   nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben
   meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.
   (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
   a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
   aa) a terméknek,
   ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az
   utoljára szolgáltatott terméknek,
   ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
   ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első
   szolgáltatásnak,
   a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének
   napjától;
   b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
   számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
   (3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban
   meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti
   időszakban is gyakorolja.
   (4) Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt
   megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget
   megszünteti.
   Az Üzemeltető tájékozatja valamennyi fogyasztónak minősülő ügyfelét, hogy a 45/2014. (II. 26.)
   Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontja szerint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális
   adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg
   a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről,
   hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

   IX. Jótállás, Kellékszavatosság
   Szolgáltató nem forgalmaz a kötelező jótállás körbe tartozó tartós fogyasztási cikkeket ezért jótállásra,
   kellékszavatosságra nem köteles.

   6

   X. A szellemi tulajdon védelme
   A www.teodoraphotography.com mint Weboldal, és az e Weboldalon található tartalmak szerzői jogi
   műnek minősülnek, és az Szjt. hatálya alá tartoznak. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy
   azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más
   módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Üzemeltető írásos
   hozzájárulása nélkül. A Weboldalról és azok adatbázisaiból bármilyen anyagot átvenni írásos
   hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
   Az Üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a Domain-neveire.
   Tilos a Weboldalak tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói
   azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata,
   amellyel a Weboldalak vagy azok bármely része módosítható, vagy indexelhető.

   XI. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
   Az Ügyfél, mint fogyasztó (a továbbiakban e rész alkalmazásában: fogyasztó) a termékkel vagy az
   Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti
   elő:
   Kapcsolattartó: Simon Teodóra E.V.
   Székhely: 8314 Vonyarcvashegy, Madách Imre utca 7. szám
   Nyilvántartási szám: 36679888
   Adószám: 66615811-1-40
   Kapcsolattartó: Simon Teodóra
   E-mail: hello@tedoraphotography.com
   Web: www.teodoraphtography.com
   A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti az Üzemeltetővel a panaszát, amely az Üzemeltetőnek,
   illetve az Üzemeltető érdekében vagy javára eljáró személynek az áru, fogyasztók részére történő
   forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére
   vagy mulasztására vonatkozik.
   A szóbeli panaszt az Üzemeltető köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a
   fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az
   Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet
   felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a
   fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával
   közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott
   válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
   Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli
   panaszt az Üzemeltető – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem
   rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban-érdemben megválaszolni és
   intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény
   állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Üzemeltető indokolni köteles. A telefonon vagy
   elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Üzemeltető köteles
   egyedi azonosítószámmal ellátni.
   A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

   7

   1. a fogyasztó neve, lakcíme,
   2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
   3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és
   egyéb bizonyítékok jegyzéke,
   4. az Üzemeltető nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz
   azonnali kivizsgálása lehetséges,
   5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
   felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
   6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
   7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz
   esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
   Az Üzemeltető a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles
   megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
   A panasz elutasítása esetén az Üzemeltető köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy
   panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A
   tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy
   tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint
   levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Üzemeltető a fogyasztói jogvita
   rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
   Amennyiben az üzemeltető és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások
   során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
   Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak
   megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi
   hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A
   fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok
   látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

   XI.1. Bírósági eljárás
   Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári
   eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári
   Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
   Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói
   panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
   Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a
   fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a
   fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt
   békéltető testület illetékes.
   Az Üzemeltetőt, mint vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
   Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat
   megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti
   megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy
   részvételének biztosítása”).
   Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet
   működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a
   fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

   8

   A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik
   hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása
   esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A
   fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló
   törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a
   bírság kiszabása.
   A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a
   számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel
   rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó
   árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a
   jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a
   békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.
   A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A
   békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség
   létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok
   egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető
   testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a
   fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
   A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell
   írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá
   bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki
   címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok
   változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
   A kérelemnek tartalmaznia kell
   a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
   b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
   c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület
   megjelölését,
   d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
   e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte
   a vitás ügy rendezését
   f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem
   kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás
   kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
   g. a testület döntésére irányuló indítványt,
   h. a fogyasztó aláírását.
   A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a
   fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz
   elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt
   egyeztetés megkísérléséről.
   Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
   A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
   A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
   https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.